Roczniki Sztuki Śląskiej

RSS

Archiwum od tomu XXI (spisy treści i streszczenia artykułów w języku polskim i obcojęzyczne) ➸
Archiwum od tomu I do XX (spisy treści) ➸
Instrukcja dla autorów ➸
Procedura recenzowania ➸
Kontakt ➸
Sklep internetowy ➸


ISSN 0557-2231

Komitet redakcyjny:

dr hab. Andrzej Betlej, mgr Bożena Guldan-Klamecka (redaktor naczelny), prof. dr hab. Łukasz Huculak, mgr Barbara Ilkosz, dr Romuald Nowak, dr hab. Piotr Oszczanowski, mgr Monika Raczyńska-Sędzikowska (sekretarz redakcji), prof. dr hab. Rościsław Żerelik

Adres redakcji:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
rss@mnwr.pl

Recenzenci:

prof. zw. Andrzej P. Bator, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, Politechnika Poznańska
dr Richard Hüttel, Museum der bildenden Künste, Lipsk
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw., Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Marian Waltoś, Uniwersytet Jagielloński (profesor honorowy), członek PAN i PAU

Profil:

Na łamach periodyku, wydawanego od 1959 r., publikowane są teksty będące rezultatem badań szczegółowych w zakresie historii sztuki na Śląsku, począwszy od jej najdawniejszych dziejów po współczesność.
W czasopiśmie drukowane są rozprawy, miscellanea, teksty poświęcone kolekcjom i dziełom ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz działalności tej instytucji, a także recenzje i omówienia literatury przedmiotu.

Kontakt:

Bożena Guldan-Klamecka
bozena.klamecka@mnwr.pl
bozena.klamecka@gmail.com

Monika Raczyńska-Sędzikowska
monika.sedzikowska@mnwr.pl

tel. 71 372 51 50 w. 263; 71 344 28 27


Archiwum od tomu XXI
(spisy treści i streszczenia artykułów w języku polskim i obcojęzyczne)


Roczniki Sztuki Śląskiej – archiwum (tomy I–XX)


Procedura recenzowania

Procedurę recenzowania artykułów w czasopismach naukowych określa Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 r. (na podstawie § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.):
– „do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
– w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji,
– autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste […], relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
– recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia”.

Zasady recenzowania prac  zgłoszonych do publikacji w „Rocznikach Sztuki Śląskiej” pozostają w zgodzie z wyżej wymienionymi regulacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Szczegółowe omówienie procedury recenzowania zostało zawarte w broszurze:  Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011, dostępnej na stronie internetowej MNiSW.

Złożenie artykułu w redakcji „Roczników Sztuki Śląskiej” jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na wszczęcie procedury recenzowania tekstu.
Teksty recenzowane są przez dwóch Recenzentów spoza Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W przypadku tekstów obcojęzycznych co najmniej jeden Recenzent  musi być afiliowany w instytucji zagranicznej, przy czym przestrzegana jest zasada, że Recenzent afiliowany jest w instytucji mającej siedzibę w innym państwie niż państwo, z którego pochodzi Autor publikacji. Lista Recenzentów prac zgłoszonych do publikacji podawana jest do publicznej wiadomości  raz w roku na stronie internetowej periodyku.
Recenzenci muszą legitymować się  co najmniej stopniem naukowym doktora, odpowiednim dorobkiem naukowym, kompetencjami, niezależnością oraz nieposzlakowaną opinią. Niedopuszczalne są sytuacje, w których między Recenzentem a Autorem istnieją bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, łączy lub łączyła Ich w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji współpraca naukowa, występuje konflikt interesów.
Redakcja stosuje zasadę double-blind review, zgodnie z którą Recenzent i Autor nie znają swoich tożsamości.
Redakcja wraz z pełnym tekstem pracy zgłoszonej do publikacji, przekazuje Recenzentowi formularz recenzji (zał. 1.). Recenzja musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu. Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego jest uzyskanie przez nią dwóch  pozytywnych recenzji.
Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji redakcji.
Uwagi Recenzentów przekazywane są Autorowi recenzowanego tekstu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.
Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje ‒ po zapoznaniu z uwagami recenzentów i po konsultacji z członkami komitetu redakcyjnego „Roczników Sztuki Śląskiej” ‒ redaktor naczelny czasopisma.
Recenzenci zobowiązani są do  niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanych prac przed ich publikacją.
Każdy artykuł złożony do druku podlega redakcji językowej.


FORMULARZ RECENZJI WYDAWNICZEJ
artykułu zgłoszonego do publikacji w „Rocznikach Sztuki Śląskiej” ➸


↟ do góry

print